Γαλλικό-ελληνικό, Ελληνικό-γαλλικό Ηλεκτρονικό λεξικό

में बचाया:
ग्रंथसूची विवरण
निगमित लेखक: Ματζέντα (निर्माता)
स्वरूप: सॉफ्टवेयर ई-पुस्तक
भाषा:Greek
French
प्रकाशित: Αθήνα : Ματζέντα, 2006
विषय:

ΚΔΒΚ: Unknown

होल्डिंग्स विवरण से ΚΔΒΚ: Unknown
बोधानक: 006 ΓΑΛ
प्रति Unknown Not for loan