Surgery : an illustrated history /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Rutkow, Ira M., 1948- (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: St. Louis ; London : Published by Mosby-Year Book Inc. in collaboration with Norman Pub, c1993.
Những chủ đề:

ΚΔΒΚ: Αναγνωστήριο - Πληροφοριακό τμήμα

Chi tiết quỹ từ ΚΔΒΚ: Αναγνωστήριο - Πληροφοριακό τμήμα
Số hiệu: 617.09 RUT
Sao chép Unknown Not for loan