Εισαγωγή γενική της γεωγραφίας : εις πλήρη της γης γνώσιν. Τόμος Β΄ /

Kaydedildi:
Detaylı Bibliyografya
Yazar: Gaspari, Adam-Christian, 1752-1830 (Yazar)
Diğer Yazarlar: Καπετανάκης, Κυριάκος (Çevirmen)
Materyal Türü: Kitap
Dil:Greek
German
Baskı/Yayın Bilgisi: Εν Βιέννη της Αουστρίας : Κατά την τυπογραφίαν Ιωάννου Σνείρερ, 1816
Konular:
Online Erişim:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο