Εισαγωγή γενική της γεωγραφίας : εις πλήρη της γης γνώσιν. Τόμος Β΄ /

Na minha lista:
Detalhes bibliográficos
Autor principal: Gaspari, Adam-Christian, 1752-1830 (Autor)
Outros Autores: Καπετανάκης, Κυριάκος (Tradutor)
Formato: Livro
Idioma:Greek
German
Publicado em: Εν Βιέννη της Αουστρίας : Κατά την τυπογραφίαν Ιωάννου Σνείρερ, 1816
Assuntos:
Acesso em linha:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο