Πρόχειρος και ευπόριστος διδάσκαλος των πρωτοπείρων Ρωμελιτών της γερμανικής γλώσσης : τουτέστι, βιβλίον επωφελέστατον και αναγκαιότατον, εις εκείνους τους Ρωμελίτας όπου ποθούσι, δια να μάθωσι των γερμανικών γραμμάτων την ανάγνωσιν, διαφόρων πραγμάτων ονομασίας κ συνομιλίας αναγκαιοτάτας ωσάν όπου περιέχει.... /

Kaydedildi:
Detaylı Bibliyografya
Yazar: Παπαγεωργίου Μιχαήλ, 1727-1796 (Yazar)
Materyal Türü: Kitap
Dil:Greek
German
Baskı/Yayın Bilgisi: Εν Πέστα : Εν τη τυπογραφία του Φραγκίσκου Πέλεγκα του εκ Καστοριάς, 1792
Edisyon:Τύποις έκδοθέντα, νύν το δεύτερον /
Konular:
Online Erişim:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

Internet

Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη

Detaylı Erişim Bilgileri ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη
Yer Numarası: 1792 ΠΑΠ
Kopya Bilgisi Unknown Not for loan