Πρόχειρος και ευπόριστος διδάσκαλος των πρωτοπείρων Ρωμελιτών της γερμανικής γλώσσης : τουτέστι, βιβλίον επωφελέστατον και αναγκαιότατον, εις εκείνους τους Ρωμελίτας όπου ποθούσι, δια να μάθωσι των γερμανικών γραμμάτων την ανάγνωσιν, διαφόρων πραγμάτων ονομασίας κ συνομιλίας αναγκαιοτάτας ωσάν όπου περιέχει.... /

में बचाया:
ग्रंथसूची विवरण
मुख्य लेखक: Παπαγεωργίου Μιχαήλ, 1727-1796 (लेखक)
स्वरूप: पुस्तक
भाषा:Greek
German
प्रकाशित: Εν Πέστα : Εν τη τυπογραφία του Φραγκίσκου Πέλεγκα του εκ Καστοριάς, 1792
संस्करण:Τύποις έκδοθέντα, νύν το δεύτερον /
विषय:
ऑनलाइन पहुंच:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

इंटरनेट

Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη

होल्डिंग्स विवरण से ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη
बोधानक: 1792 ΠΑΠ
प्रति Unknown Not for loan