Πρόχειρος και ευπόριστος διδάσκαλος των πρωτοπείρων Ρωμελιτών της γερμανικής γλώσσης : τουτέστι, βιβλίον επωφελέστατον και αναγκαιότατον, εις εκείνους τους Ρωμελίτας όπου ποθούσι, δια να μάθωσι των γερμανικών γραμμάτων την ανάγνωσιν, διαφόρων πραγμάτων ονομασίας κ συνομιλίας αναγκαιοτάτας ωσάν όπου περιέχει.... /

Enregistré dans:
Détails bibliographiques
Auteur principal: Παπαγεωργίου Μιχαήλ, 1727-1796 (Auteur)
Format: Livre
Langue:Greek
German
Publié: Εν Πέστα : Εν τη τυπογραφία του Φραγκίσκου Πέλεγκα του εκ Καστοριάς, 1792
Édition:Τύποις έκδοθέντα, νύν το δεύτερον /
Sujets:
Accès en ligne:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

Internet

Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη

Informations d'exemplaires de ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη
Cote: 1792 ΠΑΠ
Exemplaire Unknown Not for loan