Πρόχειρος και ευπόριστος διδάσκαλος των πρωτοπείρων Ρωμελιτών της γερμανικής γλώσσης : τουτέστι, βιβλίον επωφελέστατον και αναγκαιότατον, εις εκείνους τους Ρωμελίτας όπου ποθούσι, δια να μάθωσι των γερμανικών γραμμάτων την ανάγνωσιν, διαφόρων πραγμάτων ονομασίας κ συνομιλίας αναγκαιοτάτας ωσάν όπου περιέχει.... /

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Παπαγεωργίου Μιχαήλ, 1727-1796 (VerfasserIn)
Format: Buch
Sprache:Greek
German
Veröffentlicht: Εν Πέστα : Εν τη τυπογραφία του Φραγκίσκου Πέλεγκα του εκ Καστοριάς, 1792
Ausgabe:Τύποις έκδοθέντα, νύν το δεύτερον /
Schlagworte:
Online Zugang:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

Online

Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη

Bestandesangaben von ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη
Signatur: 1792 ΠΑΠ
Exemplar Unknown Not for loan