Πρόχειρος και ευπόριστος διδάσκαλος των πρωτοπείρων Ρωμελιτών της γερμανικής γλώσσης : τουτέστι, βιβλίον επωφελέστατον και αναγκαιότατον, εις εκείνους τους Ρωμελίτας όπου ποθούσι, δια να μάθωσι των γερμανικών γραμμάτων την ανάγνωσιν, διαφόρων πραγμάτων ονομασίας κ συνομιλίας αναγκαιοτάτας ωσάν όπου περιέχει.... /

Guardat en:
Dades bibliogràfiques
Autor principal: Παπαγεωργίου Μιχαήλ, 1727-1796 (Autor)
Format: Llibre
Idioma:Greek
German
Publicat: Εν Πέστα : Εν τη τυπογραφία του Φραγκίσκου Πέλεγκα του εκ Καστοριάς, 1792
Edició:Τύποις έκδοθέντα, νύν το δεύτερον /
Matèries:
Accés en línia:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

Internet

Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη

Detall dels fons de ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη
Signatura: 1792 ΠΑΠ
Còpia Unknown Not for loan