Πρόχειρος και ευπόριστος διδάσκαλος των πρωτοπείρων Ρωμελιτών της γερμανικής γλώσσης : τουτέστι, βιβλίον επωφελέστατον και αναγκαιότατον, εις εκείνους τους Ρωμελίτας όπου ποθούσι, δια να μάθωσι των γερμανικών γραμμάτων την ανάγνωσιν, διαφόρων πραγμάτων ονομασίας κ συνομιλίας αναγκαιοτάτας ωσάν όπου περιέχει.... /

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Παπαγεωργίου Μιχαήλ, 1727-1796 (مؤلف)
التنسيق: كتاب
اللغة:Greek
German
منشور في: Εν Πέστα : Εν τη τυπογραφία του Φραγκίσκου Πέλεγκα του εκ Καστοριάς, 1792
الطبعة:Τύποις έκδοθέντα, νύν το δεύτερον /
الموضوعات:
الوصول للمادة أونلاين:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

الانترنت

Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη

تفاصيل المقتنيات من ΚΔΒΚ: Ιστορική βιβλιοθήκη Ιστορική βιβλιοθήκη
رقم الطلب: 1792 ΠΑΠ
النسخة Unknown Not for loan