Μιχαήλ Ακομινάτου του Χωνιάτου, τα σωζόμενα : τα πλείστα εκδιδόμενα νυν το πρώτον κατά τους εν Φλωρεντία, Οξώνιω, Παρίσιοις και Βιέννη κώδικας /

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Λάμπρος, Σπυρίδων Π., 1851-1919 (Συγγραφέας)
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα:Greek
Έκδοση: Εν Αθήναις : Εκ του τυπογραφείου Παρνασσού, 1879-1880
Θέματα:
Διαθέσιμο Online:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο
Πίνακας περιεχομένων:
  • Τ.1. Περιέχων τας ομιλίας, τους λόγους και τα προσφωνήματα
  • Τ.2. Περιέχων τας επιστολάς και τα ποιήματα του Μιχαήλ, τας προς αυτόν επιστολάς του Νέων Πατρών Ευθυμίου του Τορνίκη, Γρηγορίου Αντιόχου και Γεωργίου Τορνίκη, σημειώσεις ιστορικάς και γραμματικάς και πίνακας, οις προσηρτήθησαν και φωτοτυπικά πανομοιότυπα των κωδίκων