Εισαγωγή γενική της γεωγραφίας : εις πλήρη της γης γνώσιν. Τόμος Α΄ /

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Gaspari, Adam-Christian, 1752-1830 (Författare, medförfattare)
Övriga upphovsmän: Καπετανάκης, Κυριάκος (Översättare)
Materialtyp: Bok
Språk:Greek
German
Publicerad: Εν Βιέννη της Αουστρίας : ατά την τυπογραφίαν Ιωάννου Σνείρερ, 1816
Ämnen:
Länkar:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο
Beskrivning
Beskrivning:Βιβλιογραφία Γκίνη-Μέξα,903
Δεμένο με: Εισαγωγή γενική της γεωγραφίας. Τόμος Β΄
Κατάλογος Δελιαλή, Α193
Fysisk beskrivning:2 τ. : πίν., σχημ. ; 21 εκ.