Εισαγωγή γενική της γεωγραφίας : εις πλήρη της γης γνώσιν. Τόμος Α΄ /

Na minha lista:
Detalhes bibliográficos
Autor principal: Gaspari, Adam-Christian, 1752-1830 (Συγγραφέας)
Outros Autores: Καπετανάκης, Κυριάκος (Μεταφραστής)
Formato: Livro
Idioma:Greek
German
Publicado em: Εν Βιέννη της Αουστρίας : ατά την τυπογραφίαν Ιωάννου Σνείρερ, 1816
Assuntos:
Acesso em linha:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο
Descrição
Descrição do item:Βιβλιογραφία Γκίνη-Μέξα,903
Δεμένο με: Εισαγωγή γενική της γεωγραφίας. Τόμος Β΄
Κατάλογος Δελιαλή, Α193
Descrição Física:2 τ. : πίν., σχημ. ; 21 εκ.