Εισαγωγή γενική της γεωγραφίας : εις πλήρη της γης γνώσιν. Τόμος Β΄ /

Salvato in:
Dettagli Bibliografici
Autore principale: Gaspari, Adam-Christian, 1752-1830 (Autore)
Altri autori: Καπετανάκης, Κυριάκος (Traduttore)
Natura: Libro
Lingua:Greek
German
Pubblicazione: Εν Βιέννη της Αουστρίας : Κατά την τυπογραφίαν Ιωάννου Σνείρερ, 1816
Soggetti:
Accesso online:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο
Sommario:
  • Περιέχει κατάλογο συνδρομητών