Practisches Handbuch fuer Lehrer in Buerger- und Landschulen /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Villaume, Peter, 1746-1806 (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:German
Được phát hành: Wien : In Comission bey Albert Anton Patzowsky, 1794
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

Internet

Πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο

ΚΔΒΚ

Chi tiết quỹ từ ΚΔΒΚ
Số hiệu: 1794 VIL
Sao chép Δεν δανείζεται